The Lockmonkey Locksmiths

Address:  Masey Rd, Exmouth, Devon, EX84AR
Telephone:  07950148390

Knob & Lock Shop

Address:  11-13 Church Street, Exmouth, Devon, EX8 1PE
Telephone:  01395 222588